Cyfarwyddyd, Cefnogaeth a Chymorth y Systemau

 

Cynnwys:

1. Cyflwyniad
2. Gofynion o ran Defnyddwyr
3. Sut i Gofrestru
4. Rolau Defnyddwyr
5. Anghofio Cyfrineiriau
6. Prynu Pren
7. Fformatau’r Digwyddiad
8. Cysylltiadau

1. Cyflwyniad

1.1 Mae’r rhan fwyaf o’r pren a werthir gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael ei werthu yn electronig drwy ein system e-Werthiant. Os hoffech brynu coed masnachol (gan gynnwys boncyffion, ffensys crwn, pren crwn bach, coed tân a thanwydd coed, pren caled a phren meddal) yna dilynwch y cyfarwyddiadau isod ar sut i gofrestru. Mae hon yn broses syml a ddylai ddim ond yn cymryd ychydig funudau.

1.2 Bydd y defnyddiwr sy’n cofrestru’n gyntaf ar ran y Cwmni yn cael y rôl o “Weinyddwr Cwmni”. Bydd defnyddwyr eraill ar gyfer y Cwmni yn cael eu creu gan y defnyddiwr gyda swyddogaeth “Gweinyddwr Cwmni”.

1.3 Mae yna gyfleuster ar brif dudalen E-Werthiant sy’n dangos manylion “Digwyddiadau Gwerthu Presennol”. Gall unrhyw un sy’n dymuno gweld y manylion hyn wneud hynny, heb gofrestru ar gyfer y system.

Dim ond defnyddwyr sy’n bwriadu gwneud cais ddylai gofrestru ar gyfer y system E-Werthiant.

1.4 Cofrestrwch o leiaf 1 wythnos cyn y gwerthiant cyntaf yr ydych yn bwriadu cynnig arno. Bydd eich cofrestriad yn para hyd nes y byddwch yn penderfynu i roi terfyn arno.

2. Gofynion Defnyddwyr

2.1 Mae’r system E-Werthiant wedi’i ddatblygu i fod mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr. Yr unig beth sydd eisiau arnoch i gymryd rhan yw:

• Cyfrifiadur Personol neu Ddyfais Smart (Dabled, Ffôn Symudol, ac ati)
• Cyfrif e-bost
• Porwr We. (i.e. Chrome, Firefox, Safari, neu Microsoft Internet Explorer 9 +, ag ati.)
• Adobe Acrobat Reader – i allu darllen dogfennau PDF

Mae pob un o’r porwyr a restrir, ac Acrobat reader, ar gael am ddim ar eu safleoedd priodol.

3.Sut i Gofrestru

• Ewch i www.cyfoethnaturiol.cymru.ewerthiant-gwasaneth.co.uk
• Cliciwch ar sydd ar dde ym mhen uchaf y sgrin.
• Cliciwch ar Gofrestru fel Busnes
• Llenwch y Ffurflen Gwybodaeth Gyffredinol

Darllenwch Delerau ac Amodau yna ticiwch y blwch i dderbyn y “Telerau ac Amodau”

Cliciwch

Bydd y canlynol yn ymddangos..

Nawr fedrwch glicio ar i gyrchu E-Werthiant Cyfoeth Naturiol Cymru

4.Rolau Defnyddiwr

4.1 Cynigiwr y Cwmni

Gall cynigydd gymryd rhan mewn digwyddiadau gwerthu coed, ac mae ganddo fynediad llawn at wybodaeth am ddigwyddiad gwerthu, canlyniadau a dogfennau contract.

Gall gynigwyr:
• wneud cais a phrynu coed
• cael mynediad at fanylion y digwyddiad gwerthu gan gynnwys mapiau a dogfennau contract.
• gael cyfleusterau chwilio digwyddiadau llawn
• gyrchu canlyniadau gwerthu a gwybodaeth am brisiau

4.2 Gweinyddwr Cwmni

Bydd y defnyddiwr cyntaf (Cynigiwr) gofrestrwyd ar gyfer y Cwmni, yn ddiofyn yn cael ei osod fel Gweinyddwr Cwmni. Gall y Gweinyddwr Cwmni greu, diweddaru neu gau cyfrifon defnyddwyr eraill y cwmni.
Gellir Rôl Gweinyddwr Cwmni gael ei drosglwyddo i ddefnyddiwr arall.
Dim ond un cyfrif fydd yn cael ei ddynodi fel Gweinyddwr Cwmni ar gyfer pob cwmni.
Mae gan Weinyddwr Cwmni:
• y gallu i greu cyfrifon defnyddwyr newydd ar gyfer eu cwmni
• y gallu i ddiwygio neu gau cyfrifon defnyddwyr ar gyfer eu cwmni
• y gallu i wneud cais a phrynu coed
• mynediad at fanylion y digwyddiad gwerthu gan gynnwys mapiau a dogfennau contract.
• cyfleusterau chwilio digwyddiadau llawn
• mynediad i ganlyniadau gwerthu a gwybodaeth am brisiau

4.3 Gwyliwr y Cwmni
Mae gan wyliwr fynediad llawn i wybodaeth am ddigwyddiad gwerthu, canlyniadau a dogfennau contract, ond ni all wneud cynnig.
Gall Gwylwyr:
• gael mynediad at fanylion y digwyddiad gwerthu gan gynnwys mapiau a dogfennau contract.
• gael cyfleusterau chwilio digwyddiadau llawn
• gael mynediad i ganlyniadau gwerthu a gwybodaeth am brisiau
• gael hysbysiad awtomatig o ddigwyddiadau gwerthu mae ei gwmni wedi cael ei wahodd iddynt a mynediad at ddogfennau contract y cwmni.

Sylwer: Mae yna opsiwn i weld manylion yr holl ddigwyddiadau gwerthu presennol drwy ddefnyddio’r dewis yn Hafan E-Werthiant.Gall hyn gael ei gyrchu gan unrhyw un sydd ddim wedi cofrestru ar gyfer E-Werthiant neu’n gysylltiedig â chwmni.

5. Wedi Anghofio eich Cyfrinair

Mae yna gyfleuster atgoffa cyfrinair ar y dudalen Mewngofnodi / Cofrestru.

Rhowch eich cyfeiriad e-bost a byddwch yn derbyn e-bost gyda’ch cyfrinair yn awtomatig

6.Prynu Pren

6.1 Yn dilyn cofrestru, bydd gennych fynediad i wasanaeth E-Werthiant Cyfoeth Naturiol Cymru.

Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwch yn gweld opsiwn ar gyfer Tendrau Gwerthu Pren.

Cliciwch ar yr opsiwn Edrych ar Wahoddiadau Digwyddiad a Chynigion

6.2 Bydd y dudalen ganlynol yn agor, ac yn dangos yr holl ddigwyddiadau mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwahodd eich enw defnyddiwr i gymryd rhan ynddo.

I weld manylion y digwyddiad, cliciwch ar

6.3 Bydd y sgrin nesaf yn agor. I symud ymlaen i’r digwyddiad a manylion y lotiau, cliciwch ar y botwm

6.4 Dangosir manylion Cam Un y digwyddiad. Mae hyn yn cynnwys dolenni i ddogfennau pwysig sy’n berthnasol i’r gwerthiant. Cymerwch amser i lawr lwytho a darllen y wybodaeth am y digwyddiad.

Pan yn barod i symud ymlaen, cliciwch ar y botwm

6.5 Mae Cam Dau, yn dangos manylion Lotiau unigol, wedi’i rhannu’n ddwy adran .. “Gwerthu coed sy’n sefyll” ac “Ochr y ffordd”.

Ar frig pob adran, mae cyfle i chi gofnodi Terfyn Cyfaint dewisol. Wrth ddyfarnu lotiau, bydd y terfyn hwn, lle y bo’n bosibl, yn cael ei gymryd i ystyriaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

6.6 bydd pob Lot yn arddangos gwybodaeth gryno, a chyfres o gysylltiadau i ddogfennau contract perthnasol a mapiau contract.

6.7 Os dymunir, gall cynnig gael ei gofnodi yn y maes a gynigir.

6.8 Gall eglurhad o’r contract gael ei gofnodi yn y maes darparwyd.

6.9 Pan fydd yr holl gynigion wedi cael eu cofrestru ar gyfer lotiau Coed sy’n sefyll ac Ochr y ffordd, cliciwch ar y botwm

6.10 Bydd y sgrin ganlynol i’w gweld. I gyflwyno pob cynnig a gofnodwyd, cliciwch fotwm

6.11 Bydd hwn yn danfon e-bost i gyfrif e-bost y defnyddiwr fydd yn crynhoi’r cynigion a gyflwynwyd ar y digwyddiad gwerthu.

6.12 Cyn i’r digwyddiad gau, gall y Defnyddiwr fynd yn ôl i’r digwyddiad gwerthu, symud i gam 3 o’r digwyddiad a chlicio ar y botwm

SYLWER: Bydd hyn yn dileu cynigion ar bob lot yn y digwyddiad. Bydd pob cynnig gwreiddiol ar y ffurflen cynnig. Yna gall y Defnyddiwr newid eu cynigion gwreiddiol a chlicio unwaith eto ar y botwm

6.14 Wedi i’r digwyddiad Gau, bydd e-byst yn cael eu danfon i ddefnyddwyr i roi gwybod iddynt a fu eu cynigion ar lotiau’n llwyddiannus neu beidio. Bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi ar sail lotiau unigol.

6.15 Canllaw Defnyddiwr Llawn ar gael ar y gwasanaeth E-Werthiant.

Fformat y Digwyddiadau

Mae ein system E-Werthiant yn defnyddio’r fformat yma ar hyn o bryd

  • Tendr
    Mae fformat ein tendrau electronig yr un fath â thendrau papur confensiynol mae cwsmeriaid wedi bod yn gyfarwydd â nhw. Disgrifiad academaidd o’r math yma o werthiant yw ‘ocsiwn cynnig wedi’i selio, pris cyntaf, cydamserol.

    • Cydamserol – Mae pob lot cynigir amdanynt yn cael eu cyflwyno ar yr un pryd (yn hytrach nag un ar ôl y llall)
    • Pris Cyntaf – Mae’r enillydd yn talu’r pris maent wedi ei gynnig am y lot penodol
    • Cynnig wedi’i selio – Mae cynigion yn gyfrinachol ac ni all neb ar wahân i’r cynigydd eu gweld, cyn i’r digwyddiad gau. Nid yw enillwyr a phrisiau cynigion yn cael eu cyhoeddi ar ôl y gwerthiant.

Cyswllt

Cliciwch yma i ddod o hyd i gysylltiadau Cyfoeth Naturiol Cymru