Telerau & Amodau

 

Bydd y Telerau ac Amodau canlynol yn berthnasol i’ch defnydd Chi o’r Wefan a’r Gwasanaeth:-

  1. DiffiniadauBydd y Telerau ac Amodau hyn yn berthnasol i’ch defnydd Chi o’r Wefan a’r Gwasanaeth a bydd ystyr y termau fel a ganlyn:-“Cynnig” yn golygu cynnig neu bid am un neu fwy o Lotiau a gyflwynir gan Gynigydd;

   “Tudalen Gynnig” yn golygu’r dudalen fanylion lle disgrifir y Lotiau yn yr Achlysur dan sylw;

   “Cynigydd” yn golygu Defnyddiwr sydd wedi cofrestru ac wedi’i awdurdodi i gyflwyno cynigion;

   “Rheolau Cynnig” yn golygu’r rheolau cynnig/bidio sy’n berthnasol i Lot penodol, fel y nodir gan yr eiconau ar y Dudalen Gynnig;

   “Dyddiad Cau” yn golygu’r dyddiad a’r amser pan ddaw gwneud cynigion i ben, a nodir ar Dudalen Gynnig yr Achlysur dan sylw;

   “Achlysur” yn golygu gwerthiant un neu fwy o Lotiau a bostiwyd ar y Wefan gan Cyfoeth Naturiol Cymru, bydd y fformat yn cael ei ddangos ar y Dudalen Gynnig.

   “Lot” yn golygu llwyth unigol o bren a restrwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer ei werthu fel rhan o Achlysur;

   “Gwybodaeth ac Amodau” yn golygu’r wybodaeth fanwl a’r amodau sy’n ymwneud a Lot, gan gynnwys y telerau ac amodau prynu ar-lein perthnasol, sy’n hygyrch trwy’r ddolen ar y Dudalen Gynnig ar gyfer yr Achlysur dan sylw;

   “Cyfoeth Naturiol Cymru” neu “Ni” yn golygu Corff Adnoddau Naturiol ar gyfer Cymru sy’n gweithredu drwy arfer y pwerau a nodir yn Neddf Coedwigaeth 1967 ac sydd ai brif safle busnes yn Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP.

   “Prynwr” yn golygu’r Cynigydd sydd i Gynnig wedi’i dderbyn gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn unol y’r Telerau ac Amodau hyn;

   “Contract prynu” yr ystyr a nodir yn Amod 4.5;

   “Telerau ac Amodau Contract Prynu” yn golygu’r telerau ac amodau sy’n ymwneud a’r Lot berthnasol, fel y nodir yng Ngwybodaeth ac Amodau Lot benodol;

   “Gwasanaeth” yn golygu’r gwasanaeth cynnig a phrynu ar-lein a gynigir ar y Wefan;

   “Telerau ac Amodau” yn golygu’r telerau ac amodau.

   “Defnyddiwr” yn golygu person sydd a gais am gofrestru wedi ei dderbyn a heb ei atal;

   “Gwyliwr” yn golygu Defnyddiwr wedi’i gofrestru, gyda hawliau i gael mynediad a gweld y Wefan yn unig, ac nid fel Cynigydd;

   “Chi” yn golygu Chi fel porwr/Defnyddiwr y Wefan a/neu’r Gwasanaeth;

 

  1. Cofrestru
   1. Mae defnydd o’r Gwasanaeth a’r Wefan ar gael i bobl sy’n gallu ffurfio contractau cyfreithiol rhwymol o dan y gyfraith berthnasol yn unig. Nid yw’r Gwasanaeth ar gael i ddefnyddwyr sy’n gweithredu at ddibenion y tu allan i’w masnach, busnes neu broffesiwn, neu i blant dan oed.
   2. Cadwn yr hawl i dderbyn neu wrthod unrhyw gais am gofrestru fel Defnyddiwr yn o’l Ein disgresiwn.
   3. Gallwch wneud cais am gofrestru fel naill ai Gynigydd neu Wyliwr. Dim ond Cynigydd sydd wedi’i gofrestru’n briodol all gyflwyno cynigion. Gall Gwyliwr gael mynediad a gweld y Wefan ond ni fydd ganddo unrhyw awdurdod i gyflwyno cynigion.
   4. Drwy gofrestru fel Defnyddiwr rydych yn cytuno Eich bod wedi darllen y Telerau ac Amodau, Eich bod yn deall y Telerau ac Amodau a’ch bod yn ymrwymo i’r Telerau ac Amodau yn Eich defnydd o’r Gwasanaeth a’r Wefan.
   5. Os byddwn yn derbyn Eich cais am gofrestru Byddwn yn anfon post electronig atoch yn dilysu Eich cofrestriad a chadarnhau Eich enw defnyddiwr [a chyfrinair defnyddiwr]. Chi sydd yn gyfan gwbl gyfrifol am gynnal cyfrinachedd Eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair defnyddiwr a byddwch yn ein hysbysu ni ar unwaith yn ysgrifenedig neu drwy bost electronig o unrhyw ddefnydd awdurdodedig o’ch enw defnyddiwr neu gyfrinair defnyddiwr.
  2. Defnyddio’r Gwasanaeth
   1. Mae mynediad i’r Gwasanaeth yn gyfan gwbl yn o’l disgresiwn Cyfoeth Naturiol Cymru ac Rydym yn cadw’r hawl i atal argaeledd y Gwasanaeth a/ neu’r Wefan i chi dros dro neu am gyfnod amhenodol yn o’l Ein disgresiwn heb rybudd ymlaen llaw.
   2. Efallai hefyd y bydd amgylchiadau lle bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon derbyn cynigion oddi wrth Gynigydd penodol am Lotiau unigol, ond bod hynny yn o’l amodau cyfyngiad cyffredinol ar faint y gellir ei brynu mewn perthynas ag Achlysur penodol. Hysbysir Cynigydd o’r fath am y cyfyngiad cyn i’r cyfnod cynnig agor.
   3. Mae’r Defnyddiwr yn cytuno i gydymffurfio ag unrhyw Reolau Cynnig neu ganllawiau eraill yn ymwneud a defnyddio’r Gwasanaeth a gaiff eu postio ar y Wefan o dro i dro.
   4. Rydych yn cydnabod Eich bod wedi cofrestru i ddefnyddio’r Wefan a’r Gwasanaeth at ddibenion Eich masnach, busnes neu broffesiwn ac nid fel defnyddiwr, a’ch bod yn ymrwymo i unrhyw Gontractau Prynu ar gyfer dibenion o’r fath. Gan hynny mae’r Defnyddiwr yn cytuno i ildio pob hawl o dan Reoliadau [9 (1), 9 (2) a 11 (1)] o’r Rheoliadau Masnachu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2002.
   5. Gallwn newid, atal neu derfynu unrhyw agwedd o’r Gwasanaeth, gan gynnwys argaeledd unrhyw ran o’r Gwasanaeth, am ba reswm bynnag, heb rybudd. Yn ogystal, Rydym yn cadw’r hawl, yn ôl Ein disgresiwn, i gywiro unrhyw wallau neu hepgoriadau yn unrhyw ran o’r Gwasanaeth neu’r Wefan.
   6. Chi sy’n gyfan gwbl gyfrifol am bob defnydd o’r Wefan a’r Gwasanaeth gan ddefnyddio Eich enw defnyddiwr a/neu Eich cyfrinair defnyddiwr. Mae Eich awdurdodiad i ddefnyddio’r Gwasanaeth a’r Wefan yn bersonol. Mae’n ofynnol i Chi gwblhau’r trafodion hynny sy’n digwydd gan ddefnyddio Eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair defnyddiwr, boed trafodion o’r fath wedi’u hawdurdodi neu heb eu hawdurdodi gennych.
   7. Byddwch yn ymgymryd ac yn gwarantu:
    1. bod yr holl wybodaeth a roddwyd gennych Chi i Cyfoeth Naturiol Cymru yn, ac fe fydd, yn wir ac yn gywir;
    2. na fydd unrhyw Gynigion gwamal na blinderus yn cael eu postio gan ddefnyddio Eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair defnyddiwr;
    3. na fyddwch yn gwneud unrhyw ymgais i ymyrryd ar broses ymgeisio ar unrhyw adeg;
    4. y bydd unrhyw Gynnig a gaiff ei bostio gan ddefnyddio Eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair defnyddiwr yn cael ei bostio gyda’ch awdurdod gwirioneddol;
    5. na fydd unrhyw Gynnig neu ddeunydd arall a gaiff ei bostio ar y Wefan neu a ddarperir gennych mewn unrhyw fodd arall, yn wahaniaethol, yn anllad, yn anghyfreithlon neu’n ymyrryd ag eiddo deallusol unrhyw drydydd parti neu’n cynnwys firysau, llyngyr, trojans neu eitemau eraill o natur ddinistriol.
  3. Achlysuron Gwerthu
   1. Wedi cofrestru fel Cynigydd mae gennych hawl i gynnig am Lotiau mewn Achlysur, yn unol yr Rheolau Cynnig ac yn unol ar Telerau ac Amodau.
   2. Mae’r Achlysuron a gaiff eu postio ar y Wefan, a’r Lotiau unigol ym mhob Achlysur, ar ffurf gwahoddiad i drin. Bydd Cynnig a gaiff ei bostio gennych Chi yn gyfystyr â chynnig rhwymol am y Lot(iau) dan sylw, a gall gael ei dderbyn, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, gennym Ni, yn amodol ar y Rheolau Cynnig ac unrhyw gyfyngiad ar faint llwyth a benodir gan Gynigydd.
   3. Bydd pob Achlysur yn cau heb fod angen rhybudd i Ddefnyddwyr ar y Dyddiad Cau, na derbyn cynigion (yn o’l fel y digwydd).
   4. Ni fydd Cyfoeth Naturiol Cymru dan unrhyw rwymedigaeth i dderbyn y Cynnig uchaf nac unrhyw Gynnig
    Bydd Derbyn Cynigion yn llwyr yn ôl disgresiwn Cyfoeth Naturiol Cymru a gall Cyfoeth Naturiol Cymru efallai, am gyfnod byr, barhau i dderbyn cynigion drwy’r post. Pe na bai Cynnig boddhaol i Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael ei dderbyn gan Cyfoeth Naturiol Cymru, gall Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ôl ei ddisgresiwn, naill ai ail-hysbysebu’r Lot(iau) perthnasol (naill ai fel Achlysur unigol, ar wahân neu fel rhan o Achlysuron eraill), neu fynd at Gynigydd unigol neu Gynigwyr a cheisio trefnu gwerthiant. Er y bydd unrhyw drafodaeth o’r fath yn ôl disgresiwn Cyfoeth Naturiol Cymru, bydd y drafodaeth gyntaf fel arfer gyda’r Cynigydd a gynigiodd y pris uchaf yn y cynigion cychwynnol.
   5. Pan fo Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cynnig llwyddiannus am Lot, hysbysir y Cynigydd llwyddiannus dan sylw yn unol ag Amod 10 drwy bost electronig, fel arfer o fewn pedair awr ar hugain i’r Dyddiad Cau neu’r Cynnig yn cael ei dderbyn neu wedi cwblhau trafodaethau (yn o’l fel y digwydd). Bydd cadarnhad o gais llwyddiannus hefyd yn cael ei arddangos yn yr adran ‘Fy Ngweithgareddau’ ar y Wefan, o dan y ddolen ‘Fy Nghontractau’. Bydd hysbysiad derbyn o’r fath yn creu contract prynu rhwymol (“Contract Prynu”) rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Cynigydd llwyddiannus ac ystyrir bod contract o’r fath yn ymgorffori Gwybodaeth ac Amodau’r Lot gan gynnwys y Telerau ac Amodau Contract Prynu perthnasol.
   6. Oni wneir cais fel arall bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu cynigwyr aflwyddiannus drwy bost electronig o fewn pedair awr ar hugain i’r Dyddiad Cau fel arfer.
  4. Terfynu
   1. Rydym yn cadw’r hawl benodol i derfynu hawl unrhyw Ddefnyddiwr i ddefnyddio’r Gwasanaeth a’r Wefan yn o’l ein disgresiwn, am unrhyw reswm ac yn ddirybudd.
   2. Yn ogystal, gallwch Chi ein hysbysu Ni [gweler www.forestry.gov.uk/auctions am fanylion cyswllt] unrhyw bryd o’ch dymuniad i derfynu Eich defnydd o’r Wefan a/neu’r Gwasanaeth, ac mewn achos o’r fath byddwn Ni, o fewn pedwar diwrnod yn dirymu eich hawliau mynediad i’r Wefan a/neu’r Gwasanaeth a chadarnhau i Chi bod Eich hawl i ddefnyddio’r Wefan a’r Gwasanaeth wedi’i derfynu.

 

 1. Atebolrwydd
  1. Ac eithrio mewn perthynas â marwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod Cyfoeth Naturiol Cymru, neu fel y darperir yn unswydd yn y Telerau ac Amodau hyn, ni fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn atebol i Ddefnyddwyr am unrhyw gynrychiolaeth (oni bai trwy dwyll), neu unrhyw warant, amod neu derm arall goblygedig, neu unrhyw ddyletswydd o dan gyfraith gwlad neu o ganlyniad i dorri contract a drwy hyn maent yn eithrio atebolrwydd i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith. Heb ragfarnu’r cyffredinolrwydd uchod ni fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn atebol am unrhyw un o’r canlynol: –
   1. colled anuniongyrchol neu ganlyniadol, gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled o ran elw, contract, gwybodaeth, cynilion a ragwelir neu gyfle;
   2. toriad ar y Gwasanaeth (gan gynnwys unrhyw fethiant i anfon unrhyw hysbysiad at Ddefnyddiwr) neu fynediad i’r Wefan.
  2. O ystyried natur y we fyd-eang, sydd y tu hwnt i reolaeth resymol Cyfoeth Naturiol Cymru, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwarantu y bydd y Wefan neu’r Gwasanaeth ar gael yn barhaus ac yn rhydd o ddiffygion. Yn ogystal, efallai y bydd angen i ni gynnal a chadw’r Wefan o dro i dro a/neu atal gweithrediadau ond wrth wneud hynny byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosibl.
  3. Mae Defnyddwyr yn derbyn cyfrifoldeb llawn am ddiogelu eu systemau cyfrifiadurol gan gynnwys caledwedd, meddalwedd a data wedi’i storio rhag firysau, llyngyr, trojans neu eitemau eraill o natur drafferthus a allai gael eu lawrlwytho neu eu derbyn mewn modd arall o’r Wefan. Ni ddylech geisio ymyrryd a gweithrediad cywir Ein Gwefan neu’r Gwasanaeth ac, yn arbennig, ni ddylech geisio osgoi diogelwch, ymyrryd â, hacio neu darfu mewn unrhyw fodd arall ar unrhyw system gyfrifiadurol, gweinyddwr, gwefan, llwybrydd neu unrhyw ddyfais arall gysylltiedig a’r rhyngrwyd.
  4. Pan fo Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyfathrebu gyda Chi neu’n Eich hysbysu drwy bost electronig, Byddwn yn gwneud ymdrech resymol i gyfathrebu gwybodaeth cyn gynted ag y bo’n ymarferol, fodd bynnag mae Defnyddwyr drwy hyn yn cydnabod y gall eitemau post electronig gael eu hoedi neu eu colli, ond nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb mewn perthynas ag unrhyw oedi neu golled o ran derbyn unrhyw hysbysiadau ar ran y Defnyddiwr.
 2. Diogelu Data a Chyfrinachedd
  1. Mae manylion Cynigion a dderbyniwyd yn gyfrinachol ac ni fydd gwybodaeth a gynhwysir mewn Cynigion yn cael ei datgelu gan Cyfoeth Naturiol Cymru i Gynigwyr eraill ac eithrio fel y nodir yn yr Amod 7 hwn. Bydd Cynigwyr aflwyddiannus, ar eu cais, yn cael eu hysbysu drwy bost electronig o’r rheswm pam nad oedd eu cais yn llwyddiannus ac enw’r Cynigydd llwyddiannus, ond ni fydd unrhyw wybodaeth arall am y Cynnig yn cael ei datgelu i Gynigydd aflwyddiannus.
  2. Mae Defnyddwyr yn cydnabod y gall yr holl neu unrhyw wybodaeth a ddarperir ganddynt, boed hynny wrth gofrestru, diweddaru cofrestriad neu mewn Cynigion penodol, gynnwys data a ddiogelir gan Ddeddf Diogelu Data 1998 ac nad oes ganddynt unrhyw wrthwynebiad i arddangos na delio gydag unrhyw wybodaeth o’r fath ar gyfer pwrpas y Gwasanaeth. Mae’r Defnyddiwr yn gwarantu ei fod wedi sicrhau’r holl ganiatâd angenrheidiol sydd ei angen o ran defnyddio unrhyw ddata o’r fath sy’n ymwneud a thrydydd part on a datgeliad yr wybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru.
  3. Gall Cyfoeth Naturiol Cymru ddefnyddio gwybodaeth a ddarperir gan Ddefnyddiwr i gysylltu a’r Defnyddiwr drwy bost electronig, neges destun, ffon, ffacs neu drwy’r post gyda gwybodaeth am y Gwasanaeth. Gall defnyddwyr hysbysu Cyfoeth Naturiol Cymru unrhyw bryd nad ydynt yn dymuno i’w gwybodaeth gael ei defnyddio at ddibenion o’r fath trwy gysylltu a Cyfoeth Naturiol Cymru.
  4. Gall Cyfoeth Naturiol Cymru ddefnyddio gwybodaeth a ddarperir gan Ddefnyddwyr i lunio, defnyddio a darparu ystadegau cyfansymiol am y Gwasanaeth a gwybodaeth gysylltiedig am y safle i drydydd partïon, ond ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys gwybodaeth am Ddefnyddwyr a fyddai’n caniatau i Ddefnyddwyr gael eu hadnabod.
 3. Cyffredinol
  1. Gall Cyfoeth Naturiol Cymru ddiwygio, addasu neu ychwanegu at y Telerau ac Amodau, a Thelerau ac Amodau Contract Prynu, ar unrhyw adeg drwy bostio’r telerau a ddiwygiwyd, a addaswyd neu a ategwyd ar y Wefan. Daw’r Telerau defnydd a’r Telerau ac Amodau Contract a ddiwygiwyd, addaswyd neu a ategwyd i rym yn awtomatig bum niwrnod ar o’l iddynt gael eu postio ar y Wefan. Ni fydd yr uchod yn effeithio ar unrhyw drafodion sydd ar y gweill ar ddyddiad ac amser diwygio, addasu neu ategu o’r fath, a bydd trafodion o’r fath yn parhau i gael eu rheoli gan y Telerau ac Amodau blaenorol a’r Telerau ac Amodau Contract Prynu perthnasol.
  2. Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn neu mewn Contract Prynu yn creu, neu’n cael ei ystyried i greu, partneriaeth neu berthynas cyflogwr a gweithiwr rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Defnyddwyr.
 4. Cyfraith Lywodraethol ac awdurdodaeth
  1. Llywodraethir a dehonglir y telerau ac amodau, a’r defnydd o’r Wefan a’r Gwasanaeth yn unol y chyfraith yr Alban. Ymgymerir a phob arwerthiant, tendr neu drafodaethau yn yr Alban. Bydd gan lysoedd yr Alban awdurdodaeth mewn unrhyw anghydfod rhyngom Ni.
 5. Hysbysiadau
  1. Heblaw pan nodir yn wahanol, darperir hysbysiadau yn ysgrifenedig dan y Telerau ac Amodau hyn a chaniateir eu hanfon naill ai drwy anfon yr hysbysiad drwy bost electronig neu drosglwyddiad ffacsimili neu drwy’r post wedi’i gyfeirio at y parti arall i’r cyfeiriad a ddarparwyd neu unrhyw gyfeiriad arall a ddarperir gan y parti i’r parti arall o bryd i’w gilydd at ddibenion cyflwyno hysbysiad trwy hyn ac ystyrir pob hysbysiad o’r fath i fod wedi’i gyflwyno ar dderbyniad cynharaf hysbysiad o’r fath, neu os anfonir drwy’r post ar ddiwedd pedwar diwrnod ar ol ei anfon neu os caiff ei anfon drwy bost electronig neu drosglwyddiad ffacsimili am 10.00yb amser lleol ar y diwrnod gwaith arferol nesaf ar ol ei anfon ac wrth brofi’r anfoniad bydd yn ddigonol dangos, yn achos post electronig na dderbyniwyd unrhyw hysbysiad o fethu â derbyn eitem, yn achos trosglwyddiad ffacsimili, slip cadarnhau cadarnhaol ac yn achos llythyr ei fod wedi’i gyfeirio, ei ragdalu a’i bostio yn y modd dywededig.