Gweithdrefnau Gwerthiant

 

Ein polisi yw marchnata ein pren mewn ffordd sy’n sicrhau’r adenillion ariannol gorau o’n gwerthiannau pren, ond gan reoli’r coedwigoedd yn gynaliadwy.
Rydym hefyd yn annog y broses o ddatblygu diwydiannau iach a chystadleuol ym maes cynaeafu coed a phrosesu pren ym Mhrydain Fawr.

Dyma ein dulliau gwerthu:

Cytundebau Hirdymor

Contractau pum mlynedd yw contractau hirdymor fel arfer. Cânt eu cynnig ar ffurf gwerthiannau coed sy’n sefyll neu ymyl y ffordd. Caiff contractau hirdymor eu rhoi ar dendr yn ôl cyfaint penodol, sydd wedi’i rannu’n gyfartal dros gyfnod y contract. Caiff prisiau contractau ymyl y ffordd eu diwygio’n flynyddol fel arfer, a chaiff prisiau contractau coed sy’n sefyll eu diwygio yn ôl y lot.

Nid oes cynlluniau i gynnig unrhyw gontractau hirdymor pellach ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau i fonitro ac adolygu’r sefyllfa a byddwn yn hysbysebu unrhyw gyfleoedd ar gyfer contractau pellach yn ôl yr angen.

Tendrau Electronig

Cynhelir mwyafrif ein gwerthiannau marchnad agored o bren yn electronig, a hynny drwy ein rhaglen eWerthiant. Tendrau electronig yw’r prif fformat ar gyfer gwerthiannau cystadleuol. Gobeithiwn y bydd mwyafrif ein cwsmeriaid yn cael budd o brynu pren ar-lein ac yn gallu manteisio arno.