Cyfarwyddyd, Cefnogaeth a Chymorth y Systemau

 

Cynnwys:

 1. Cyflwyniad
 2. Gofynion o ran Defnyddwyr
 3. Sut i Gofrestru
 4. Rolau Defnyddwyr
 5. Anghofio Cyfrineiriau
 6. Prynu Pren
 7. Fformatau’r Digwyddiad
 8. Cysylltiadau

 

1. Cyflwyniad

1.1 Mae’r rhan fwyaf o’r pren a werthir gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael ei werthu yn electronig drwy ein system e-Werthiant. Os hoffech brynu coed masnachol (gan gynnwys boncyffion, ffensys crwn, pren crwn bach, coed tân a thanwydd coed, pren caled a phren meddal) yna dilynwch y cyfarwyddiadau isod ar sut i gofrestru. Mae hon yn broses syml a ddylai ddim ond yn cymryd ychydig funudau.

1.2 Bydd y defnyddiwr sy’n cofrestru’n gyntaf ar ran y Cwmni yn cael y rôl o “Weinyddwr Cwmni”. Bydd defnyddwyr eraill ar gyfer y Cwmni yn cael eu creu gan y defnyddiwr gyda swyddogaeth “Gweinyddwr Cwmni”.

1.3 Mae yna gyfleuster ar y brif dudalen E-Werthiant sy’n dangos manylion:  “Digwyddiadau Gwerthu:  Presennol”. Gall unrhyw un sy’n dymuno gweld y manylion hyn wneud hynny, heb gofrestru ar gyfer y system.

Dim ond defnyddwyr sy’n bwriadu gwneud cais ddylai gofrestru ar gyfer y system E-Werthiant.

1.4 Cofrestrwch o leiaf 1 wythnos cyn y gwerthiant cyntaf yr ydych yn bwriadu cynnig arno. Bydd eich cofrestriad yn para hyd nes y byddwch yn penderfynu i roi terfyn arno.

 

2.Gofynion Defnyddwyr

2.1 Mae’r system E-Werthiant wedi’i ddatblygu i fod mor hygyrch a phosibl i ddefnyddwyr. Yr unig beth sydd eisiau arnoch i gymryd rhan yw:

 • Cyfrifiadur Personol neu Ddyfais Smart (Dabled, Ffôn Symudol, ac ati)
 • Cyfrif e-bost
 • Porwr We. (i.e. Chrome, Firefox, Safari, neu Microsoft Internet Explorer 9 +, ag ati.)
 • Adobe Acrobat Reader – i allu darllen dogfennau PDF

Mae pob un o’r porwyr a restrir, ac Acrobat reader, ar gael am ddim ar eu safleoedd priodol.

 

3.Sut i Gofrestri

Ewch i www.cyfoethnaturiol.cymru.ewerthiant-gwasaneth.co.uk

 • Cliciwch ar ‘Mewncofnodi/Cofrestru’  sydd ar dde ym mhen uchaf y sgrin.
 • Cliciwch ar Gofrestru fel Busnes.
 • Llenwch y Ffurflen Gwybodaeth Gyffredinol.

Darllenwch Delerau ac Amodau yna ticiwch y blwch i dderbyn y “Telerau ac Amodau”
Cliciwch ‘Register’

Bydd y canlynol yn ymddangos..

 

 

Nawr fedrwch glicio ar  i gyrchu E-Werthiant Cyfoeth Naturiol Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Rolau Defnyddiwr

 

4.1 Cynigiwr y Cwmni
Gall cynigydd gymryd rhan mewn digwyddiadau gwerthu coed, ac mae ganddo fynediad llawn at wybodaeth am ddigwyddiad gwerthu, canlyniadau a dogfennau contract.
Gall gynigwyr:

 • wneud cais a phrynu coed
 •  cael mynediad at fanylion y digwyddiad gwerthu gan gynnwys mapiau a dogfennau contract.
 • gael cyfleusterau chwilio digwyddiadau llawn
 •  gyrchu canlyniadau gwerthu a gwybodaeth am brisiau

4.2 Gweinyddwr Cwmni
Bydd y defnyddiwr cyntaf (Cynigiwr) gofrestrwyd ar gyfer y Cwmni, yn ddiofyn yn cael ei osod fel Gweinyddwr Cwmni. Gall y Gweinyddwr Cwmni greu, diweddaru neu gau cyfrifon defnyddwyr eraill y cwmni.
Gellir Rôl Gweinyddwr Cwmni gael ei drosglwyddo i ddefnyddiwr arall.
Dim ond un cyfrif fydd yn cael ei ddynodi fel Gweinyddwr Cwmni ar gyfer pob cwmni.
Mae gan Weinyddwr Cwmni:

 • y gallu i greu cyfrifon defnyddwyr newydd ar gyfer eu cwmni
 • y gallu i ddiwygio neu gau cyfrifon defnyddwyr ar gyfer eu cwmni
 • y gallu i wneud cais a phrynu coed
 • mynediad at fanylion y digwyddiad gwerthu gan gynnwys mapiau a dogfennau contract.
 • cyfleusterau chwilio digwyddiadau llawn
 • mynediad i ganlyniadau gwerthu a gwybodaeth am brisiau


4.3 Gwyliwr y Cwmni
Mae gan wyliwr fynediad llawn i wybodaeth am ddigwyddiad gwerthu, canlyniadau a dogfennau contract, ond ni all wneud cynnig.
Gall Gwylwyr:

 • gael mynediad at fanylion y digwyddiad gwerthu gan gynnwys mapiau a dogfennau contract.
 • gael cyfleusterau chwilio digwyddiadau llawn
 • gael mynediad i ganlyniadau gwerthu a gwybodaeth am brisiau
 • gael hysbysiad awtomatig o ddigwyddiadau gwerthu mae ei gwmni wedi cael ei wahodd iddynt a mynediad at ddogfennau contract y cwmni.

 

Sylwer : Mae yna opsiwn i weld manylion yr holl ddigwyddiadau gwerthu presennol drwy ddefnyddio’r dewis

yn Hafan E-Werthiant.

Gall hyn gael ei gyrchu gan unrhyw un sydd ddim wedi cofrestru ar gyfer E-Werthiant neu’n gysylltiedig a chwmni.

 

 

 

 1. Wedi Anghofio eich CyfrinairMae yna gyfleuster atgoffa cyfrinair ar y dudalen Mewngofnodi / Cofrestru.Rhowch eich cyfeiriad e-bost a byddwch yn derbyn e-bost gyda’ch cyfrinair yn awtomatig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Prynu Pren

6.1 Yn dilyn cofrestru, bydd gennych fynediad i wasanaeth  E-Werthiant Cyfoeth Naturiol Cymru.

Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwch yn gweld opsiwn ar gyfer Tendrau Gwerthu Pren.

Cliciwch ar yr opsiwn Edrych ar Wahoddiadau Digwyddiad a Chynigion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Bydd y dudalen ganlynol yn agor, ac yn dangos yr holl ddigwyddiadau mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwahodd eich enw defnyddiwr i gymryd rhan ynddo.

I weld manylion y digwyddiad, cliciwch ar

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Bydd y sgrin nesaf yn agor. I symud ymlaen i’r digwyddiad a manylion y lotiau, cliciwch ar y botwm

 

 

 

 

 

6.4 Dangosir manylion Cam Un y digwyddiad. Mae hyn yn cynnwys dolenni i ddogfennau pwysig sy’n berthnasol i’r gwerthiant. Cymerwch amser i lawr lwytho a darllen y wybodaeth am y digwyddiad.

 

Pan yn barod i symud ymlaen, cliciwch ar y botwm

 

 

 

 

 

6.5 Mae Cam Dau, yn dangos manylion Lotiau unigol, wedi’i rhannu’n ddwy adran .. “Gwerthu coed sy’n sefyll” ac “Ochr y ffordd”.

Ar frig pob adran, mae cyfle i chi gofnodi Terfyn Cyfaint dewisol. Wrth ddyfarnu lotiau, bydd y terfyn hwn,  lle y bo’n bosibl, yn cael ei gymryd i ystyriaeth gan  Cyfoeth  Naturiol Cymru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 bydd pob Lot yn arddangos gwybodaeth gryno, a chyfres o gysylltiadau i ddogfennau contract perthnasol a mapiau contract.

 

 

 

 

6.7 Os dymunir, gall cynnig gael ei gofnodi yn y maes a gynigir.

 

 

6.8 Gall eglurhad o’r contract gael ei gofnodi yn y maes darparwyd.

 

 

6.9 Pan fydd yr holl gynigion wedi cael eu cofrestru ar gyfer lotiau Coed sy’n sefyll ac Ochr y ffordd, cliciwch ar y botwm

 

6.10 Bydd y sgrin ganlynol i’w gweld. I gyflwyno pob cynnig a gofnodwyd, cliciwch fotwm

 

 

 

6.11 Bydd hwn yn danfon e-bost i gyfrif e-bost y defnyddiwr fydd yn crynhoi’r cynigion a gyflwynwyd ar y digwyddiad gwerthu.

 

 

6.12 Cyn i’r digwyddiad gau, gall y Defnyddiwr fynd yn ôl i’r digwyddiad gwerthu, symud i gam 3 o’r digwyddiad a chlicio ar y botwm

 

SYLWER : Bydd hyn yn dileu cynigion ar bob lot yn y digwyddiad. Bydd pob cynnig gwreiddiol ar y ffurflen cynnig. Yna gall y Defnyddiwr newid eu cynigion gwreiddiol a chlicio unwaith eto ar y botwm

 

6.14 Wedi i’r digwyddiad Gau, bydd e-byst yn cael eu danfon i ddefnyddwyr i roi gwybod iddynt a fu eu cynigion ar lotiau’n llwyddiannus neu beidio. Bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi ar sail lotiau unigol.

 

6.15 Canllaw Defnyddiwr Llawn ar gael ar y gwasanaeth E-Werthiant.

 

Fformat y Digwyddiadau

Mae ein system E-Werthiant yn defnyddio’r fformat yma ar hyn o bryd

 • Tendr
  Mae fformat ein tendrau electronig yr un fath a thendrau papur confensiynol mae cwsmeriaid wedi bod yn gyfarwydd a nhw.  Disgrifiad academaidd o’r math yma o werthiant yw  – ocsiwn cynnig wedi’i selio, pris cyntaf, cydamserol.

  • Cydamserol – Mae pob lot cynigir amdanynt yn cael eu cyflwyno ar yr un pryd  (yn hytrach nag un ar o’l y llall)
  • Pris Cyntaf – Mae’r enillydd yn talu’r pris maent wedi ei gynnig am y lot penodol
  • Cynnig wedi’i selio – Mae cynigion yn gyfrinachol ac ni all neb ar wahan i’r cynigydd eu gweld, cyn i’r digwyddiad gau. Nid yw enillwyr a phrisiau cynigion yn cael eu cyhoeddi at o’l y gwerthiant.

 

 

Cyswllt

         

Cliciwch yma i ddod o hyd i gysylltiadau Cyfoeth Naturiol Cymru