Contractau Gwerthu Pren CNC – Gweithdrefn Anfon

 

Contractau Gwerthu Pren CNC – Gweithdrefn Anfon

Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r dulliau y gallai deiliad contract gwerthu pren (y cwsmer) gael awdurdod i dynnu pob llwyth o bren o dir CNC.

Cyfeirir at y weithdrefn anfon hon yn nhelerau ac amodau contract gwerthu pren CNC, ac fe’i hymgorfforir ynddynt.  Mae’n rhaid i gwsmeriaid sicrhau bod eu gyrwyr a chludwyr yn dilyn y gweithdrefnau hyn.

Prif bwyntiau

 • Rhif PIN yw eich awdurdod i ddod ar dir CNC gyda cherbyd i dynnu llwyth o bren. Mae’n rhaid ei gael cyn dod ar dir CNC.
 • Dylid defnyddio rhifau PIN o fewn pedair awr oni bai fod CNC wedi nodi cyfnod byrrach yn ysgrifenedig.
 • Ni chaiff rhifau PIN eu dyroddi ar gyfer unrhyw gontractau sydd wedi dod i ben neu ar gyfer unrhyw gwsmer sydd wedi’i ‘atal’ neu ei wahardd am ba reswm bynnag.
 • Os na ellir cael rhif PIN am ba bynnag reswm yna nid oes awdurdod yn bodoli i ddod ar dir CNC i dynnu pren. Byddai gwneud hynny yn doriad difrifol o’r contract.
 • Mae cwsmeriaid yn hollol gyfrifol am weithredoedd a hepgoriadau eu cludwyr.
 • Pryd bynnag y gofynnir am rif PIN, rhagdybir y bydd y pren yn cael ei godi a’i dalu amdano. Os oes camgymeriad wedi cael ei wneud, mae’n rhaid canslo’r rhif PIN cyn gynted â phosibl, ac o fewn 24 awr yn ddelfrydol.

Y gwaith paratoi sydd ei angen cyn gofyn am rif PIN

 • Mae’n rhaid i gludwyr cwsmeriaid i ddechrau fod wedi cofrestru yn System Gwerthiannau Pren CNC (gan gynnwys manylion cyswllt busnes, rhifau cofrestru lorïau pren, ac ati).
 • Mae’n rhaid i gwsmeriaid gofrestru’r rhifau cofnod anfon o’u llyfrau tocyn anfon gyda desg anfon CNC. Ni fydd y system anfon symudol yn rhoi rhif PIN oni bai fod rhif cofnod anfon dilys heb ei ddefnyddio wedi’i ddyrannu i’r llwyth.
 • Mae’n rhaid i gludwyr gofrestru ffôn symudol, gyrrwr a chofrestriad lori gyda’r ddesg anfon i ddefnyddio’r system anfon symudol.
 • Gall cwsmeriaid arian parod yn unig ond ffonio’r ddesg anfon i wneud cais am rif PIN a bydd gwiriadau taliadau yn cael eu gwneud cyn y rhoddir rhif PIN. Caniatewch o leiaf 24 awr ar gyfer hyn.
 • Mae’n rhaid i gwsmeriaid sicrhau bod manylion eu cludwr yn cael eu cynnal yn system anfon CNC drwy anfon unrhyw newidiadau i yrwyr, rhifau ffôn symudol, lorïau ac ati drwy e-bost at sales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk cyn gynted â phosibl. Mae’r manylion hyn yn bwysig gan eu bod yn ffurfio rhan o’r diogelwch ar gyfer pob anfoniad.

Gofyn am rif PIN

Gwybodaeth bwysig

Oriau’r ddesg anfon                                    Llun – Iau:                 7am – 4pm
Gwener:                     7am – 3pm

Rhif ffôn y ddesg anfon                              0300 065 4000

Cyfeiriad e-bost y ddesg anfon                 timber.sales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rhif ffôn y system anfon symudol            07481 344 921 (neges destun)

02920 101 503 (llais)

Os yw’r system anfon symudol i lawr ac nad yw’r ddesg ar gael, gall cwsmeriaid anfon symudol cofrestredig ffonio 07896 995905.

Cais â llaw

Ffoniwch y ddesg anfon yn ystod oriau gwaith (ac o fewn 72 awr o’r amser y codi arfaethedig) a rhowch y wybodaeth ganlynol:

 • Enw’r cwsmer
 • Rhif y contract
 • Rhif cofnod anfon
 • Rhif llannerch/cynnyrch
 • Enw’r cludwr
 • Amser/dyddiad y codi

Cais symudol

 • Gan ddefnyddio’r ffôn symudol sydd wedi’i gofrestru yn system CNC at y diben hwn, anfonwch neges destun at y rhif neges destun neu ffoniwch y rhif llais.
 • Rhowch y manylion yn y ffurf ofynnol.
 • Sicrhewch eich bod yn rhoi y cod mynediad cywir, sy’n cysylltu manylion y cais rhif PIN â’r manylion contract cywir yn system CNC. Mae CNC yn anfon rhestr o godau mynediad wedi’u diweddaru dros e-bost i gwsmeriaid anfon symudol bob wythnos.
 • OS OES GWALL CYN Y RHODDIR RHIF PIN – canslwch y cais ac ailddechrau.
 • OS OES GWALL A RHODDIR RHIF PIN – sicrhewch fod y rhif PIN yn cael ei ganslo a gwnewch gais am rif PIN arall ar gyfer y llwyth.

 

 
Skip to content